Živé Boží slovo

20. neděle v mezidobí, A

Slova svatého evangelia podle Matouše. 


    Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: "Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. 
    Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí." 
    Odpověděl: "Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského." 
    Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: "Pane, pomoz mi!" 
    On jí však odpověděl: "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. 
    Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů." 
    Nato jí řekl Ježíš: "Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se ti, jak si přeješ." A od té chvíle byla její dcera zdravá. 


Vytvořil(a) Jiří Rejlek, zpět