Živé Boží slovo

Svátek Křtu Páně, B

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínky u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáně. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch svatý jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


Vytvořil(a) Jiří Rejlek, zpět