List papeže Františka k měsíci květnu

Drazí bratři a sestry, 

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního. 

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet. 

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici. 

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám. 

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020, 

svátek sv. Marka, evangelisty 

FRANTIŠEK 

 

První modlitba 

Maria, 
ty na naší cestě stále záříš 
jako znamení spásy a naděje. 

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, 
tobě, která ses u paty kříže 
spojila s Ježíšovým utrpením 
a uchovala si pevnou víru. 

„Záchrano římského lidu“, 
ty víš, čeho je nám zapotřebí, 
a my víme, že se postaráš, 
aby se tak jako v galilejské Káně 
i k nám po čase zkoušky 
vrátila radost a veselí. 

Matko božské lásky, 
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli 
a konat to, co nám řekne Ježíš. 
Neboť on na sebe vzal naše utrpení 
a našimi bolestmi se obtížil, 
aby nás – skrze kříž – 
dovedl do radosti vzkříšení. 

Pod ochranu tvou se utíkáme, 
svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, 
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
Panno slavná a požehnaná! 

 

Druhá modlitba 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ 

Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště. 

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost. 

Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře. 

Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví. 

Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat. 

Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat. 

Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity. 

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet. 

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě. 

Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu. 

Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.