Kostely Jičín

Kostely

Farní kostel sv. Jakuba Staršího

Jičín
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 9:00
pondělí 18:00
úterý 18:00
středa 18:00
pátek 8:00

Zakládací listina biskupské katedrály sv. Jakuba Většího v Jičíně, vydaná Albrechtem z Valdštejna v roce 1624, nedosáhla v papežské kurii souhlasu. Základní kámen velkolepého chrámu, byť později s funkcí proboštského, byl položen roku 1627 v těsném sousedství právě přestavovaného zámku, na parcelách po zbouraných měšťanských domech Pernštýnku a Velehrádku. Architektem byl Giovanni Battista Pieroni, přičemž není vyloučeno, že byl inspirován římským kostelem Il Gesù v Římě.

Dozvědět se více

Farní kostel sv. Jakuba Staršího

Obrázek Farní kostel sv. Jakuba Staršího
Jičín
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 9:00
pondělí 18:00
úterý 18:00
středa 18:00
čtvrtek 18:00
pátek 8:00

Zakládací listina biskupské katedrály sv. Jakuba Většího v Jičíně, vydaná Albrechtem z Valdštejna v roce 1624, nedosáhla v papežské kurii souhlasu. Základní kámen velkolepého chrámu, byť později s funkcí proboštského, byl položen roku 1627 v těsném sousedství právě přestavovaného zámku, na parcelách po zbouraných měšťanských domech Pernštýnku a Velehrádku. Architektem byl Giovanni Battista Pieroni, přičemž není vyloučeno, že byl inspirován římským kostelem Il Gesù v Římě, jehož půdorys je dílemGiacomo Barozzi da Vignola a fasáda od Giacoma della Porta. Stavbu vedl nejprve Andrea Spezza, dvorní architekt Valdštejnův a představený ústřední stavební kanceláře v Jičíně, po jeho smrti pak Nicolo Sebregondi.

Velkorysá jičínská centrála v duchu italského manýrismu, první svého druhu na sever od Alp, byla od počátku zamýšlena jako něco víc než pouhá sakrální stavba, jejíž dosah končí vnější zdí. Jako dominanta města měla být provázána s okolím, celou jičínskou kotlinou v duchu nově budované barokní krajinné kompozice, propojena viditelnými i duchovními vztahy.

Vlastní stavba chrámu začala roku 1629. Vlivem velkého stavebního úsilí na celém teritoriu Valdštejnova residenčního města pokračovaly práce na kostele sv. Jakuba pomalu. V roce 1632 byla dokonce na čas zastavena stavba valdické loggie, aby jičínský chrám byl do konce roku 1634 dokončen. Současně bylo v dílně pražského sochaře Ernesta Hanse Heidelbergera objednáno i vnitřní vybavení kostela - celkem pět oltářů, z nichž první dva byly dodány již k roku 1634.

Smrtí Albrechta z Valdštejna gigantický stavební rozmach v Jičíně končí. Práce na kostele se zastavily, kopule a čtyři postranní věže již nebyly nikdy dokončeny. Neklidné náboženské poměry pak měly za následek, že interiér chrámu zůstával dlouho neupraven a nekonaly se zde žádné obřady. Zprovoznění kostela a předání duchovní správě, i když pouze jako farního, se podařilo až k roku 1655. Roku 1681 - po požáru - byl vnitřek kostela nově omítnut a v patře nad sakristiemi byly zřízenydvě panské oratoře. Druhý požár v roce 1767 si vynutil opravy rozsáhlejší. Od roku 1768 došlo k propojení západní panské oratoře s panským sídlem, sousedním zámkem, a to obloukovou spojovací chodbou.

Malíř Josef Kramolín pokryl strop kopule kostela ilusivní malbou. Ve sférických trojúhelnících pod kopulí jsou obrazy evangelistů: Matouše, Marka, Lukáše a Jana. V transeptu pod římsou obrazy čtyř západních církevních otců: sv. Ambrože, sv. Augustina, sv. Řehoře Velikého a sv. Jeronýma.

Hlavní oltářní obraz, byť nesignovaný, je též připisován Josefu Kramolínovi, malíři rokoka a nastupujícího klasicismu. Zachycuje výjev bitvy svedené u Claviga roku 844, ve které Ramiro z Leonu porazil Saraceny. Nad vojskem se zjevuje sv. Jakub na bílém koni a dodává Španělům odvahu k boji. Sochy po obou stranách oltáře v nadživotní velikosti znázorňují apoštoly sv. Petra a sv. Pavla.

Mramorové desky v presbytáři jsou připomínkou obětí války rakousko-pruské z roku 1866 a války Rakousko-Uherska s Osmanskou říší v Bosně a Herzegovině roku 1878.

Při jižních stěnách příčné lodi jsou oltáře Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně. V obou případech jde o pozdně barokní práci řezbářské dílny Jelínků v Kosmonosích – polychromované dřevo a umělý mramor. Sochy byly doplněny až v začátku 20. století.

Na bočních stěnách kostela, v závěrech transeptu, se nacházejí oltáře sv. Rodiny a sv. Anny. V obou případech jde o vysokou barokní architekturu se sochařskou výzdobou. Tato umělecká řezbářská práce z doby kolem roku 1770 je připisována též dílně kosmonoských Jelínků. Oba obrazy – rozměrné oleje na plátně, namaloval Josef Kramolín v době kolem roku 1783.

Varhany na kůru, pozdně romantické, byly zhotoveny v roce 1903 firmou Emanuel Štěpán Petr z Prahy.

Zvony byly do kostela pořízeny až roku 1992: Svatý Jakub, Svatý Josef a Paní Zdislava.

Kostel sv. Ignáce

Jičín
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 18:00
pátek 18:00
sobota 18:00

První kostel na tomto místě postavený, z větší části pravděpodobně dřevěný, byl zasvěcen sv. Jakubovi Většímu. Jeho vznik klademe do doby založení města, tj. mezi roky 1297 a 1304. Měl funkci kostela farního, přičemž k roku 1360, kdy jičínské duchovní správě podléhalo 46 farností, byl již znám jako děkanský.

Dozvědět se více

Kostel sv. Ignáce

Obrázek Kostel sv. Ignáce
Jičín
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 18:00
pátek 18:00
sobota 18:00

Kostel sv. Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu zasvěcený nejprve sv. Jakubu, což se změnilo poté, co se stal roku 1623 novým majitelem panství hrabě Albrecht z Valdštejna. Jeho základy byly položeny pravděpodobně současně se základy města Jičína na přelomu 13. a 14. století. Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Během doby užívání kostela jezuity byla přistavěna severní a západní sakristie, sklenutá valenou klenbou s lunetami a vyzdobená ranně barokní štukaturou. Významnou výzdobu kostela tvoří obrazy Sv. Ignáce z Loyoly a Panny Marie Rušánské, který jezuité dostali v roce 1637 z Ruska. Po dvou požárech proběhly renesanční přestavby.

V uplynulém roce byla dokončena oprava horní části věže, kdy byla znovu osazena zrestaurovaná kupole a kříž a věž dostala nový plášť. V letošním roce 2018 chceme pokračovat v opravách věže a to konkrétně spodní části. Znovu se bude obnovovat jako vnitřní části věže tak plášť, který by měl mít neomítnutý se zvýrazněním kamenného zdiva. Bude se tak pokračovat v opravě nejstarší sakrální stavby v Jičíně, tak aby postupně byla této stavbě navrácena její původní krása.

Kostel bývá otevřen půl hodiny před mší svatou, jinak lze otevřít na požádání arciděkanství.

V průběhu léta v měsících červenec a srpen je kostel otevřený pro veřejnost od 10 do 16 hodin. V tomto období je také možné využít komentovaných prohlídek každý pátek v 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a v sobotu v 10:00 a 12:00 hodin.

Kostel Panny Marie de Salle

Jičín

Základní kámen kostela Nejsvětější Trojice položen rektorem jičínské jezuitské koleje z pověření kardinála Arnošta Harracha roku 1629 nedaleko Starého města ve směru jihojihozápadním, na mírné terénní vlně. Místo bylo vybráno v těsném sousedství hřbitova, nově založeného na poměrně rovném prostranství při západním okraji jičínského Nového města.

Kostel sv. Václava

Veliš
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 9:00

Na přelomu 16. a 17. století počal hrabě František Josef Schlik proměňovat krajinu svého panství do kompozice vzájemně provázaných krajinných prvků s praktickým a současně i duchovním obsahem, dnes známé jako Mariánská zahrada. Po jeho smrti v započatém záměru pokračovala jeho druhá manželka – žena jak zbožná, tak uměnímilovná – hraběnka Anna Josefa Schliková, rozená Krakowská z Kolowrat. Ve Veliši, poblíž místa, kde stál již ve 14. století původní gotický kostel, dala v letech 1747–1752 podle plánů Anselma Martina Luraga vystavět mimořádně hodnotný pozdně barokní kostel, tvořící krásný příklad iluzivní dispozice.

Kostel Povýšení Svatého Kříže

Ostružno
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 10:30

Kostel byl postaven na místě staršího kostela (připomínaného již v roce 1355). Dokončen a vysvěcen byl v roce 1797. Stavba má křížový půdorys, s presbytářem půlkruhově uzavřeným se sakristií po severní straně a dvouvěžím v západním průčelí. Vnitřní prostor je členěn sdruženými pilastry. Na klenbě můžeme vidět fresky z legendy o sv. Kříži od J. Redelmayera a J. Hegera z roku 1779. Vnitřní zařízení kostela je rokokové, roku 1890 bylo doplněno dvěma oltáři od J. Krejčíka. Před kostelem stojí sochy sv. Mikuláše a Anthelma.

Kostel sv. Václava

Samšina
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
neděle 10:30

Kostel sv. Václava z let 1785 - ;87, dřevěná zvonice z r. 1930.

Kostel sv. Petra a Pavla

Nemyčeves

Na místě staršího kostela byla v roce 1721 dokončena stavba kostela sv. Petra a Pavla. Stavbu, jako u ostatních okolních vsí, zadávali jičínští jezuité. Kostel je barokní jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s půlkruhovým uzavřeným presbytářem. Sakristie je umístěna z boku s patrovou oratoří.

Kostel Nalezení Svatého Kříze

Robousy
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
Čtvrtek (cca 1x za 3 týdny, sledujte prosím ohlášky) 15:00

Dominanatou severní části Robous, které jsou dnes součástí Jičína, je kostel Nalezení sv. Kříže postavený koncem 17. století na místě původního gotického kostela, který je dokládán již ve 14. století. Do roku 1679 byl kostel zasvěcen sv. Petru, po přestavbě sv. Kříži. Poslední velkou úpravou byla, v letech 1840-41, přístavba zděné věže se Zvonicí.

Kaple Panny Marie

Loreta
Harmonogram bohoslužeb:
Den Čas
Sobota (5.5.; 2.6.; 7.7.; 4.8.; 1.9.; 6.10) 9:00
mše sv. 15.8. 18:00

Bohoslužby vždy první sobotu v měsíci od května do října.

Barokní kaple Loreta byla postavená r. 1694 jako součást tzv. Mariánské zahrady, barokně komponované krajiny, kterou dal vytvořit hrabě František Josef Schlik. Kaple, vytvořená podle návrhu arch. Jana Baptisty Matheye, je ústřední stavbou této krajinářské kompozice a je oblíbeným poutním místem.