Svátek sv. Jakuba, C

Slova svatého evangelia podle Matouše. 


K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala.
   " Zeptal se jí: "Co si přeješ?"
    Odpověděla mu: "Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království." 
    Ježíš na to řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?" Odpověděli: "Můžeme." 
    Řekl jim: "Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc; ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce." Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry.
    Ježíš si je však zavolal a řekl: "Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."