Odpustky pro naše zemřelé

„Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena (svátost smíření). Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem Církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá poklad zadostiučinění Krista a svatých.“ 

„Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy.“ 

Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.“ KKC 1471 

 

Od odpoledních hodin 1. listopadu a po celý den 2. listopadu  

je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci za těchto podmínek:  

  • 1. svátost smíření (doporučuje se doba ne delší než 1 měsíc), 
  • 2. svaté přijímání,  
  • 3. modlitba na úmysl papeže,  
  • 4. modlitba Páně – Otče náš a Věřím v Boha. 

 

Ve dnech od 1. listopadu do 8. listopadu  

je možno po splnění tří obvyklých podmínek – sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, když se tam za ně pomodlíme, třeba jen v duchu, jakoukoliv modlitbu za zemřelé. 

 

„Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Jestliže Jobovi synové byli očištěni obětí jejich otce, proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby!“ 

                                                                                    

(Podle sv. Jana Zlatoústého: Homiliae)